Информация

 

 

ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с. Селановци участва в изпълнението на дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен

достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Със заповед на директора е назначен Училищен екип за организация и управление, осигуряващ изпълнението на

дейностите по проекта.

До настоящия момент по Дейност 1 е получена техника, която подсигурява ОРЕС в училище.

Предстоят дейности за сформиране на групи за обучение на ученици, учители, родители и образователен медиатор

за работа в ОРЕС.