Различното училище

1„Различното училище”

проект на ОУ „Н.Й.Вапцаров” с Селановци към ЦОИДУЕМ

 

 

За учебната 2017/18 година в ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци се обучават 166 ученици с различен етнически произход. Училището е одобрено от МОН за иновативно. В програмата за иновативни училища не се предвижда финансиране на иновативните дейности. През месец октомври 2017 училището подписа договор ….. с ЦОИДУЕМ по Конкурсна процедура 33.16-20. В разработването на проектната идея, училищният екип се възползва от предоставената възможност от Управляващия орган да бъдат финансирани дейности с иновативен характер. Така при „срещата” на потребности и възможности, за следващите две години иновацията на селановското училище е финансово гарантирана.

В рамките на 23 месеца в размер на 21 223,00 лева чрез проект „Различното училище” ще бъдат финансирани следните дейности:

„Моят ден по-хубав” - иновативни дейности за придобиване на практически учения в областта на личната и домашна хигиена, готварството, семеен бюджет и рекреация и градинарство. Ще се създаде успешен иновативен модел за превенция на отпадането от училището чрез надграждане на знания и умения по предметите от училищния учебен план и тяхното реално практическо приложение в мултиетническа среда за ученици с различен етнически произход и с различно ниво на обучаемост .Учениците ще работят в 4 групи по метода „учене чрез правене”.

„Избирам бъдеще“- дейности за правилен избор на училище и бъдеща професионална реализация – провеждане на тематични срещи в училището и пътувания до Центъра за кариерно ориентиране във Враца. Ще се създаде качествена и навременна професионална ориентация с цел правилен избор на професия /училище за продължаване образованието след седми клас/ и последваща пълноценна социална реализация.

„Обучение на учители” – надграждане на умения и компетентности у педагогическите специалисти за работа в постоянно променяща се учебна среда.

Публичност”– визуализиране на дейностите по проекта и информиране на общността. При използването на различни информационни канали обществеността ще се запознае с дейностите и напредъка на проекта, източника на финансиране и създаване на положително отношение към процесите на превенция на отпадането, интеграция и толерантност.

„Ръководство на проекта” – екипно и отговорно организиране и отчитане на дейностите по проекта.

Добре обмислените дейности са съобразени с обективните реалности и потребности на училището и целта им изпълнява успешно неговата мисията:

Всяко дете с помощта на учители и семейство днес да развие своите индивидуални способности и чувство за отговорност, за да стане успял възрастен утре !

Петя Русинова – директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров”2