Във връзка с изпълнение на дейностите по НП ”Успех за теб”, социалният работник към ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Селановци организира провеждането на беседа здравен медиатор пред момичетата 5, 6 и 7 клас и родители на тема “Лична хигиена и здравно поведение”.

Момчетата прогимназиален етап бяха ангажирани представители на РУ – гр.Оряхово и Детска педагогическа стая, които проведоха беседа на тема “Агресията и употребата на наркотични вещества”.