BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Пламен Цветков – началник на РСПБЗН – Оряхово и представители на БЧК-Враца проведоха занимания с учениците начален етап.

Темите на проведените обучения бяха свързани с пожарната безопасност, реагирането при бедствия и аварии, Раницата за бедствия, както и практически насочени дейности – Работа със средства за горене.
БЧК обърнаха внимание на начините учениците да се справят с различни емоционални състояния.
Формирането на базисни умения за справянето на учениците в кризисни ситуации беше основната цел на проведените тренинги.