През седмицата 07.11 – 10.11.23г се проведоха тренинги по проект

BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Пламен Цветков – началник на РСПБЗН – Оряхово в рамките на 4 дни проведе занимания с учениците прогимназиален етап.

Темите на проведените обучения бяха свързани с пожарната безопасност, реагирането при бедствия и аварии, Раницата за бедствия, както и практически насочени дейности – Работа със средства за горене.

У учениците се формираха базови умения за реакция при кризисни ситуации и справянето им с тях.