Сътрудничество и споделяне на ресурси по Проект BG5M20P001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование” ОУ“ Никола Йонков Вапцаров“, с. Селановци.
На 14 декември 2022 год. се проведе работна среща с екипа на НУ “Св.Св Кирил и Методий“, гр Оряхово за запознаване с „Инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск“ и „Насоки за прилагане на Инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск в работата на специалистите детските градини и училищата“