През седмицата 13.11 – 17.11.23г се проведоха тренинги по проект

BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Пламен Цветков – началник на РСПБЗН – Оряхово и представители на БЧК-Враца проведоха занимания с учениците начален етап.

Темите на проведените обучения бяха свързани с пожарната безопасност, реагирането при бедствия и аварии, Раницата за бедствия, както и практически насочени дейности – Работа със средства за горене.
БЧК обърнаха внимание на начините учениците да се справят с различни емоционални състояния.
Формирането на базисни умения за справянето на учениците в кризисни ситуации беше основната цел на проведените тренинги.

Тренинги

През седмицата 07.11 – 10.11.23г се проведоха тренинги по проект

BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Пламен Цветков – началник на РСПБЗН – Оряхово в рамките на 4 дни проведе занимания с учениците прогимназиален етап.

Темите на проведените обучения бяха свързани с пожарната безопасност, реагирането при бедствия и аварии, Раницата за бедствия, както и практически насочени дейности – Работа със средства за горене.

У учениците се формираха базови умения за реакция при кризисни ситуации и справянето им с тях.

Обучения по “Равен достъп”-2023г.

В изпълнение на дейностите по проект “Равен достъп до училищно образование в условията но кризи” за поредна година учениците първи клас и техните родители бяха обучени за работа с електронен дневник и виртуална класна стая.

Приключиха обученията по две дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ОУ “Н.Й.Вапцаров“, с.Селановци приключи обученията по две дейностите по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска отпадане в ситуация на обучение разстояние. По дейност 2 – Обучение на ученици, включително уязвими групи за придобиване на умения за обучение разстояние в електронна среда, взеха участие 14 ученици, а по дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда се включиха техните родители. Обучението премина в спокойна обстановка и активно участие страна на обучаемите.